ȘTIINȚĂ ȘI CAFEA • Percepție

Te-ai întrebat vreodată cum percepi lumea din afară? Ce este percepția în sine? Primele lucruri care îmi vin în minte sunt imaginile, sunetele, mirosul și simțul tactil. Percepția este procesul de organizare, identificare și interpretare a stimulilor senzoriali din afară care ajută în reprezentarea și înțelegerea informațiilor din mediul înconjurător. Întregul proces implică semnale ce trec prin sistemul nervos, care rezultă din stimularea fizică sau chimică a simțurilor. Percepția depinde de funcțiile complexe ale sistemului nervos, însă în mod subiectiv, pare fără efort, deoarece procesul ia loc în subconștient. Memoria unei persoane, experiențele anterioare, asteptările și atenția au de asemea un rol în modelarea percepției.
Cu toate că informația senzorială este de obicei incompletă și se schimbă rapid, părțile creierului care sunt responsabile pentru percepție permit oamenilor să perceapă lumea în mod stabil. Felurile diferite de senzații, ca de exemplu mirosul, senzația de caldură și gustul, sunt denumite modalități senzoriale. Creierul mamifer are o structură modulară, ceea ce înseamnă că diferite părți ale acestuia procesează modalități diferite. Unele dintre aceste module se prezintă sub forma unor hărți senzoriale (de exemplu, harta mirosurilor). Aceste diferite module sunt interconectate și au un impact reciproc, de exemplu, o combinație dintre informația gustativă, olfactivă și tactilă este ceea ce crează aroma. Deci, ce se întâmplă mai exact? Procesul percepției începe cu obiectul din lumea reală, cum ar fi lumina sau mirosul. Cu ajutorul stimulilor fizici sau chimici, obiectul ne stimulează simțurile. Receptorii din organele senzoriale transformă energia rezultată (o undă sonoră, un foton, molecule de miros) în energie de activare a neuronilor. Aceste semnale neuronale sunt apoi transmise creierului și procesate. Ca rezultat, primim o reprezentare mentală al unui stimul senzorial intitulat obiectul percepției.
Să ne gândim la percepția gustului cafelei ca un exemplu, concentrându-ne pe gust și miros. Moleculele aromei sunt preluate de receptorii bucali și semnalele chimice sunt transformate în semnale electrice. Informația este apoi transportată de neuroni din receptorii de gust prin talamus la cortexul gustativ unde percepția de gust este creată. Moleculele de miros ajung la bulbul olfactiv unde se află receptorii. Semnalele chimice sunt convertite în semnale electrice. Informația preluată trece de talamus (ca singurul dintre simțuri) spre cortexul olfactiv. Integrarea modală încrucișată a informațiilor provenite din miros, gust și informația venită din nervul trigeminal contribuie la crearea aromei menționate mai devreme. Pare complicat deja vorbim doar despre aromă. Imaginează-ți cum creierul tău procesează toate celălalte semnale care sunt disponibile în jurul tău. Nu bem cafea în vid. Ne punem buzele pe cană, îi simțim căldura, textura, greutatea, îi vedem forma și culoarea; toate aceste componente afectează cum percepem băutura respectivă. Și asta nu-i tot. Suntem într-o cafenea cu muzică, oameni în jur, fragmente de conversație, decor specific, culoarea luminii folosite etc. Toate aceste componente ne afectează percepția, de obicei la nivelul subconștientului. Aceste semnale ‘intră’, dar sunt ‘dezactivate’. Trebuie să ne concentrăm atenția pentru a le trăi pe deplin. De ce sunt ele însă importante pentru iubitorii de cafea?
Percepția senzorială reprezintă baza acestei profesii, de la gust, miros, forma cănii până la design-ul interior al cafenelei. Trebuie să ne concentrăm pe o senzație anume pentru a o aprecia pe deplin. Cel mai ușor mod de a începe? Încearcă să îți descrii cafeaua, vinul sau chiar sandwich-ul ție însăți sau unui prieten. La început, poate părea ciudat, dar din momentul în care vei începe, vei realiza cum poți să simți mult mai mult și să experimentezi diferit aceeași băutură și situație.

Ever wonder how you perceive the outside world? What is perception itself? The first thing that comes to my mind are images, sounds, smells and touch. Perception is the process of organizing, identifying and interpreting sensory stimuli from the outside to represent and understand information from the environment. The whole process involves signals passing through the nervous system, which result from physical or chemical stimulation of the senses.
Perception depends on the complex functions of the nervous system, but subjectively, it seems mainly effortless, because the processing takes place in the subconscious. A person’s memory, previous experience, expectations and attention are also shaping perception.
Although sensory information is usually incomplete and changes quickly, the parts of the brain that are responsible for perception enable people to perceive the world as stable. The different kinds of sensation, such as smell, warmth and taste, are called sensory modalities. The mammalian brain has a modular structure, which means that different areas process different modalities. Some of these modules have the form of sensory maps (e.g. smell maps). These different modules are interconnected and have an impact on each other; for example, a combination of gustatory, olfactory and tactile information creates flavour. Well, what exactly is happening? The process of perception begins with the real-world object, such as light or smell. With the help of physical or chemical stimuli, the object stimulates our senses. The receptors in the sensory organs transform the output energy (sound wave, a photon, odour molecules) into the activation energy of neurons. These neural signals are then transmitted to the brain and processed. As a result, we get a mental representation of a sensory stimulus called a percept.
Let’s think about the taste perception of the coffee as an example, focusing on taste and odour. Flavour molecules are picked up by receptors in the mouth, and the chemical signal is converted into electrical. The information is carried by neurons from taste receptors through the thalamus to the gustatory cortex where the taste percept is created. Odour molecules reach the olfactory bulb where olfactory receptors are located. The chemical signal is converted into electrical. Carried information goes bypassing the thalamus (as the only one of the senses) to the olfactory cortex. Cross modal integration of data from the sense of smell, taste and information from trigeminal nerve contributes to the creation of the aforementioned flavour. It seems complicated already, but it is only the flavour. Imagine that your brain is processing all of the other signals that are available around you. We don’t drink coffee in a vacuum. We put the lips to the cup; we feel its warmth, texture, weight, we see its shape and colour; all these components affect our reception of the drink. That’s not all. We are in a coffee shop space with music, people around, fragments of their conversations, specific decor, the colour of lighting, etc. All these components are affecting our perception, most often subconsciously. Those signals are ‘coming in’ but they’re ‘muted’. We have to draw attention to experience them fully. Why is it important for coffee enthusiasts, though?
Sensory perception is the basis of this profession, from the taste, smell, cup shape to the interior design of the cafe. We need to focus on a specific sensation to appreciate it fully. The easiest way to get started? Try to describe your coffee, wine or even a sandwich to yourself or a friend. At first, it may seem strange, but the moment you start, you will realize how much more you can feel and experience differently from the same beverage and situation.

Articol de / Article by Zuzanna Dedyk
Foto / Photo by Paul Naude | pixabay.com
Share Button